Організація дитячої діяльності

Форми і методи організації навчально-пізнавальної діяльності у ДНЗ

Пізнавальна діяльність у дошкільному на­вчальному закладі є важливим складником життєдіяльності у різновіко­вих групах. Її планують і проводять відповідно до програмових завдань з урахуванням умов розвивального, предметного, природного, соціального середовища і потреб, інтересів, запитів, здібностей дітей (їхнього індивіду­ального фонду “хочу”).

Організоване і кероване дорослим, а не пущене самопливом навчання дошкільників дає змогу чітко, послідовно формувати уявлення, елемен­тарні знання і ставлення до світу природи, речей, людей, взаємин, емоцій і почуттів, власного “Я”, а також життєво та соціально важливі вміння і на­вички. Включаючись у таку діяльність, діти переживають радість відкрит­тів, подив від нового, оволодівають способами пізнання і дій. Систематичне залучення дітей до цього виду діяльності дає їм перший досвід навчальної діяльності – провідної у найближчому майбутньому при зміні соціальної ролі в умовах шкільного життя.

Організоване навчання дошкільників має великі можливості для розвит­ку довільності психічних процесів і поведінки, воно має і значний виховний потенціал. Завдяки навчанню закладається основа ціннісних, моральних орієнтирів для скеровування особистості дошкільника у світі природи, мистецтва, гри, людей, їхніх взаємин, емоцій, станів, настроїв тощо.

Організована навчально-пізнавальна діяльність у дошкільному навчаль­ному закладі – це цілеспрямований двосторонній процес, у якому органіч­но поєднуються педагогічні впливи з активністю самих дітей у процесі піз­нання світу. Оскільки організоване навчання дошкільників – це спільна ді­яльність педагога і дітей, то вона потребує керівництва, спрямування з боку дорослого, а саме: визначення цілей; прогнозування очікуваних результа­тів; мотивація пізнання; вибір змісту й окреслення його обсягів; створен­ня розвивального середовища; надання навчально-пізнавальній діяльнос­ті позитивно-емоційного характеру; регулювання процесу пізнання і спря­мування його на досягнення позитивних результатів; оцінювання індиві­дуальних досягнень дитини.

Організована навчально-пізнавальна діяльність у дошкільному навчальному закладі не обмежується лише самими заняттями. Основними її формами є:

  • заняття різних видів;
  • гурткова робота;
  • індивідуальна робота навчально-пізнавального спрямування у повсякденні;
  • організовані дидактичні ігри у повсякденному житті;
  • екскурсії у природне і соціальне довкілля, спостереження у по­всякденні;
  • елементарні досліди, пошукові ситуації у повсякденному бут­ті та ін.

Для залучення дітей до цих форм організованого навчання у розпорядку дитячої життєдіяльності в дошкільному навчальному закладі визначаєть­ся зручний час з огляду на такі чинники: вік дітей; їхня оптимальна і мак­симальна працездатність у певні відтинки часу; поєднання з іншими вида­ми організованої, самостійної діяльності та побутовими процесами; розпо­діл загальних навантажень на дітей упродовж дня, тижня тощо.

У контексті особистісно зорієнтованого підходу до освітньої роботи з дошкільниками мають бути реалізовані міркування відмови від жорсткої регламентації, заорганізованості, зайвого дидактизму навчально-пізнавальної діяльності дошкільників та надання їй більш вільного характеру. Проте ці міркування не відкидають потреби в заняттях як формі організованого на­вчання у сучасному дошкільному навчальному закладі, яка має використо­вуватися цілеспрямовано, проте гнучко, не бути жорстко регламентованою у часі й просторі. Освітній процес – складник буття дитини, особливо стар­шого дошкільного віку. Правильно побудований, він зберігає самобутність та специфіку дошкільного дитинства, передбачає різноманітність форм ор­ганізації, орієнтований на повернення первинного значення слову “заняття” як цікавого, змістовного, корисного для розвитку дитини. Розвивальне, ін­дивідуально зорієнтоване навчання дошкільників проводиться фронталь­но, по підгрупах або індивідуально, залежно від змісту, завдань, складності, особливостей життєвої ситуації, об’єктивної потреби.

Змістове наповнення занять важливо тісно пов’язувати з реальним по­всякденним життям. На них дитина має отримувати відомості, що допома­гають їй адаптуватися до сьогодення, поводитися компетентно за будь-яких умов та обставин. Доцільно пов’язувати між собою, інтегрувати різні фор­ми активності та види діяльності вихованців.